Ngôn ngữ không còn rào cản: Cách chúng tôi bản địa hóa nội dung UX tại Gojek

Khi nói đến ứng dụng di động, giả sử tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp mặc định là một sai lầm. Đó là một hiểu lầm khủng khiếp.

1. Ngữ cảnh là chìa khoá

2. Bản địa hóa = “dịch” theo ngữ cảnh

3. Gọt giũa câu từ

4. Một tiếng nói nói thống nhất giữa các quốc gia

5. Kiểm tra lại nội dung là điều tối quan trọng!!!

--

--

Product guy a blend of Business, Tech & Operations

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store